Tavoitteet

IFK Uleåborgin tavoite on elinikäiseen liikunnan harrastamiseen kannustaminen ja liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen. Tarjoamme mielellään uusia liikunta- ja urheilumuotoja, mikäli riittävän suuri joukko lähtee toimintaan mukaan.

Seuran tavoitteena on edistää suomen- ja ruotsinkielisten ihmisten kanssakäymistä Pohjois-Suomen alueella.

Historia

IFK Uleåborg on perustettu 15. syyskuuta vuonna 1897. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Henry Holm. Sittemmin toiminta on hiipunut vuosikymmeniksi ja UIFK painunut unholaan. Seuran tapahtumien ja historian selvitystyö on käynnissä. Hajatietoa ja viitteitä vanhasta toiminnasta on jo saatu, mutta kaikki tiedot ovat lämpimästi tervetulleita.

Uudelleen IFK Uleåborg heräsi henkiin syksyllä 2003 ja viralliseksi yhdistykseksi seura rekisteröityi syyskuussa 2004.

Y-tunnus: 1935093-2, yhdistysrekisterinumero: 190.190

Seuran yhteystiedot
Idrottsföreningen kamraterna i Uleåborg
Kansankatu 53
90100 Oulu


View Larger Map

Pankkiyhteys:
FI96 5741 4020 0682 14

Puheenjohtaja:
Jaakko Tiainen jaakko.tiainen76@gmail.com
p. 0400 614 207
Sihteeri:
Antti Huoviala antti.huoviala@luukku.com
p. 040 745 6562
Rahastonhoitaja ja webmaster:
Jussi Vasala jussi.vasala@wasala.fi
p. 040 5565 737

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteriseloste

Säännöt

Idrottsföreningen kamraterna i Uleåborg

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Idrottsföreningen kamraterna i Uleåborg ry. Yhdistys voi käyttää nimestään epävirallista lyhennettä UIFK. Kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoituksien, kilpailuiden ja tapahtumien avulla herättää ylläpitää ja levittää kiinnostusta urheiluun ja ruumiinkulttuuriin sekä edistää terveyttä ja hyvää urheiluhenkeä.

Yhdistyksen tarkoituksena edistää urheiluharrastusta suomen- ja ruotsinkielisten keskuudessa Pohjois-Suomessa.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

* kilpailutoimintaa, kunto- ja terveysliikuntaa;
* harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
* sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
* tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
* mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa. Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

3. Kieli

Yhdistyksen viralliset kielet ovat ruotsi ja suomi.

4. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Oulussa 21.12.2003